GDPR:

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Pověřenec:           Bc. Jan Zajíček
e- mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefonní číslo:       571 419 469

Směrnice školy pro ochranu osobních údajů

1. Působnost

1.1 Tato směrnice upravuje postupy školy, jejich zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními údaji, pravidla pro získávání, shromažďování, ukládání, použití, šíření a uchovávání osobních údajů. Směrnice rovněž upravuje některé povinnosti školy, jejich zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními údaji.

1.2 Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance školy. směrnice je závazná i pro další osoby, které mají se školou právní vztah (smlouva o dílo, nájemní smlouva) a které se zavázaly postupovat podle této směrnice.

2. zásady s nakládáním osobních údajů

Při nakládání s osobními údaji se škola, její zaměstnanci a další osoby řídí těmito zásadami:

-   Postupovat při nakládání s osobními údaji v souladu s právními předpisy
-   S osobními údaji nakládat uvážlivě, souhlas se zpracováním osobních údajů nezneužívat
-   Zpracovávat osobní údaje ke stanovenému účelu a ve stanoveném rozsahu a dbát na to, aby   
    tyto byly pravdivé a přesné
-   Zpracovávat osobní údaje v souladu se zásadou zákonitosti  - na základě právních předpisů
    při plnění ze smlouvy, při plnění právní povinnosti správce, při ochraně životně důležitých
    zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (zejména děti používají vyšší ochrany), při
    ochraně oprávněných zájmů školy, při ochraně veřejného zájmu a zpracování osobních údajů
    na základě souhlasu
-   Respektovat práva člověka, který je subjektem údajů, zejména práva dát a odvolat souhlas se
    zpracováním, práva na výmaz, namítat rozsah zpracování apod.
-   Poskytovat při zpracování osobních údajů zvláštní ochranu dětem
-   Poskytovat informace o zpracování osobních údajů, komunikovat
-   Při uzavírání smluv a právním jednání postupovat se zřetelem na povinnost chránit údaje před
    zneužitím
-   spolupracovat s pověřencem pro ochranu osobních údajů

3. postupy školy, jejich zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními
    údaji

3.1 Škola všechny osobní údaje, se kterými nakládá a které zpracovává, chrání vhodnými a dostupnými prostředky před zneužitím. Přitom škola především uchovává osobní údaj prostorách, na místech, v prostředí nebo v systému, do kterého má přístup omezený, předem stanovený a v každý okamžik alespoň řediteli školy známý okruh osob, jiné osoby mohou získat přístup k osobním údajům pouze se svolením ředitele školy nebo jím pověřené osoby.

3.2 Škola zavede taková opatření, aby o nakládání a zpracování osobních údajů měla přehled alespoň ředitelka nebo jím pověřená osoba a pověřenec pro ochranu osobních údajů. Mezi tato opatření patří např. ústní nebo písemná informace, písemná komunikace, stanovení povinností v pracovní smlouvě, v dohodě o provedení práce, v dohodě o pracovní činnosti, ve smlouvě, kterou škola uzavírá se třetí osobou (nájemní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o poskytování služeb).

3.3 Škola alespoň jednou za rok provede zhodnocení postupů při nakládání a zpracování osobních údajů. Zhodnocení může být provedeno dle zvyklosti školy, zpravidla učiní stručný záznam např. v zápisu z porady. Zjistí-li se, že některé postupy školy jsou zastaralé, zbytečné nebo se neosvědčily, učiní škola bezodkladnou nápravu.

3.4 Každý zaměstnanec školy při nakládání s osobními údaji respektuje jejich povahu, tedy že jde o součást soukromí člověka jako subjektu údajů a tomu přizpůsobí úkony tím spojené. Zaměstnanec zejména osobní údaje nezveřejňuje bez ověření, že takový postup je možný, znepřístupňuje osobní údaje osobám, které neprokáže právo s nimi nakládat. Zaměstnanec, vyplívá-li taková povinnost z jiných dokumentů, informuje subjekt údajů o jeho právech na ochranu osobních údajů; jinak odkáže ředitelku školy nebo jím určenou osobu na pověřence pro ochranu osobních údajů.

3.5 Škola nakládání a zpracování osobních údajů aktivně spolupracuje s pověřencem pro ochranu osobních údajů.

3.6 Škola ihned řeší bezpečnostní incident týkající se osobních údajů, a to v součinnosti s pověřencem pro ochranu osobních údajů. V případě, že je pravděpodobné, že incident bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, především konkrétního dítěte, zaměstnance, zákonného zástupce atd., škola tuto osobu vždy informuje a sdělí, jaká opatření k nápravě přijala. O každém incidentu sepíše záznam. O každém incidentu se sepíše záznam. O každém závažném incidentu škola informuje Úřad pro ochranu osobních údajů.

3.7 Vzhledem k tomu, že škola eviduje v podstatě údaje o dětech a zaměstnancích, které stanovují právní předpisy )zejména školský zákon a pracovněprávní předpisy), nemá oznamovací povinnost vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů podle ustanovení 3.6 věty první.

3.8 Organizační opatření k ochraně osobních údajů ve škole.

3.8.1 Třídní výkazy, evidenční listy a další materiály ze školní matriky, které obsahují osobní údaje žáků, jsou trvale uloženy v uzamykatelných skříních v ředitelně školy. Třídním učitelům jsou zapůjčeny na nezbytně dlouhou dobu k provedení zápisu. Třídní výkazy, evidenční listy, další materiály ze školní matriky či jejich části nelze vynášet ze školy, předávat cizím osobám nebo kopírovat a kopie poskytovat neoprávněným osobám.

3.8.3 Osobní spisy zaměstnanců jsou v uzamykatelných skříních v ředitelně, přístup k nim má ředitelka školy nebo zástupce ředitele, zastupuje-li ředitele, případně, je-li to nutné, mzdová účetní.

3.8.4 Zaměstnanci mají právo seznámit se s obsahem svého osobního spisu. O tomto právu jsou zaměstnanci poučeni, zpravidla na poradě.

3.8.5 Zaměstnanci školy neposkytují bez právního důvodu žádnou formou osobní údaje zaměstnanců školy a děti cizím osobám a institucím, tedy ani telefonicky ani mailem ani při osobním jednání.

3.8.6 Písemná hodnocení a posudky, která se odesílají mimo školu, např. pro potřeby soudního řízení, přijímacího řízení, zpracovávají zaměstnanci určeni ředitelkou školy. nejsou však oprávněni samostatně tato hodnocení podepisovat, poskytovat a odesílat jménem školy a mají povinnost zachovávat mlčenlivost o dané věci.

3.8.7 seznamy dětí se nezveřejňují, neposkytují bez vědomého souhlasu zákonných zástupců dětí jiným fyzickým či právnickým osobám nebo orgánům, které neplní funkci orgánu nadřízeného škole nebo nevyplývá-li ze zákona.

3.8.8 v propagačních materiálech školy, ve výroční zprávě či ročence školy, na školním webu či na nástěnkách ve škole apod. lze s obecným souhlasem zákonných zástupců dětí uveřejňovat výhradně textové či obrazové informace o jejich úspěších (např. u soutěží umístění na předních místech) s uvedením pouze jména. Při publikování v tisku se autor dotazuje na souhlas zákonného zástupce dítěte. Zákonný zástupce má právo požadovat bezodkladné zablokování či odstranění informace či fotografie či záznamu týkající se jeho osoby, který zveřejňovat nechce. Platí to i fotografiích či záznamech dítěte bez uvedení jména v rámci obecné dokumentace akcí a úspěchů.

3.8.9 Psychologické, lékařské a jiné průzkumy a testování mezi dětmi, jejichž součástí by bylo uvedení osobních údajů dítěte, lze provádět jen se souhlasem zákonného zástupce dítěte. To se netýká anonymních průzkumů, které však musí souviset se vzděláním na dané škole a musí s nimi předem písemně souhlasit ředitelka či zástupce ředitele; to platí zvláště v případě, že výsledky jsou poskytovány mimo školu.

3.8.10 Pokud jsou pro vedení dokumentace využívány formuláře a software, je nutné provést kontrolu, zda nepožadují či nenabízejí evidenci nadbytečných údajů a tyto údaje nezpracovávat.

3.8.11 Ve škole se neprovozují kamerové systémy sledující prostory používané dětmi a zaměstnanci školy v době, kdy jsou děti přítomni ve škole.

3.8.12 Uzavírá-li škola jakoukoli smlouvu (nájemní smlouvu, smlouvu o dílo, smlouvu o poskytnutí služeb, nepojmenovanou smlouvu apod.), k jejímuž plnění je zapotřebí druhé smluvní straně poskytnout osobní údaje, škola vždy a bezpodmínečně bude trvat na tom, aby ve smlouvě byla druhé smluvní straně uložena povinnost:  

-   přijmout všechna bezpečnostní, technická, organizační a jiná opatření s přihlédnutím ke stavu
    techniky, povaze zpracování, rozsahu zpracování, kontextu zpracování a účelům zpracování
    k zabránění jakéhokoli narušení poskytnutých osobních údajů,
-   nezapojit do zpracování žádné další osoby bez předchozího písemného souhlasu školy
-   zpracovávat osobní údaje pouze pro plnění smlouvy (vč. předání údajů do třetích zemí a
    mezinárodním organizacím); výjimkou jsou pouze případy, kdy jsou určité povinnosti uloženy
    přímo právním předpisem,
-   zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje u dodavatele byly zavázány k
    mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti
-   zajistit, že dodavatel bude škole bez zbytečného odkladu nápomocen při plnění povinnosti
    školy, zejména povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů, povinnosti 
    ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu dle čl. 33 nařízení,
    povinnosti oznamovat případy porušení zabezpečení osobních údajů subjektů údajů dle čl. 34
    nařízení, povinnosti posoudit vliv na ochranu osobních údajů dle čl. 35 nařízení a povinnosti
    konzultace dle čl. 36 nařízení, a že za tímto účelem zajistí nebo přijme vhodná technická a
    organizační opatření, o kterých ihned informuje školu,
-   po ukončení smlouvy řádně naložit se zpracovávanými osobními údaji, např. že všechny osobní
    údaje vymaže, nebo je vrátí škole a vymaže existující kopie
-   poskytnout veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené
    škole právními předpisy,
-   umožnit kontrolu, audit či inspekci prováděné školou nebo příslušným orgánem dle právních
    předpisů,
-   poskytnout bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě, kterou stanoví škola, součinnost potřebnou
    pro plnění zákonných povinností školy spojených s ochranou osobních údajů, jejich zpracováním
-   poskytnuté osobní údaje chránit v souladu s právními předpisy,
-   přiměřeně postupovat podle této směrnice, která je přílohou smlouvy.

4. Pravidla pro získávání, shromažďování, ukládání, použití, šíření a uchovávání
    osobních údajů

4.1 Škola nakládá a zpracovává pouze osobní údaje, které

-   souvisejí s pracovním a mzdovým zařazením zaměstnanců či smluvních pracovníků, se 
    sociálním, a zdravotním pojištěním (např. dosažené vzdělání, délka praxe, funkční zařazení 
    apod.)
-   související s jednoznačnou identifikací zákonných zástupců dětí v souladu se zákonem (jméno,
    příjmení, bydliště, kontakt např. telefonní číslo pro případ nutného kontaktu školy se zákonným
    zástupcem v rámci ochrany zdraví, bezpečnosti a práv dítěte, další údaje nezbytné např. pro
    vydání správního rozhodnutí apod.)
-   související s identifikací dítěte ze zákona (datum narození, místo narození, rodné číslo, státní
    příslušnost, bydliště, údaj o zákonném zástupci, soudní rozhodnutí vztahující se k přidělení
    dítěte do výchovy, nutný zdravotní údaj apod.)
-   jsou nezbytné pro plnění právní povinnosti, ochranu oprávněných zájmů školy nebo ve
    veřejném zájmu,
-   k jejichž zpracování získala souhlas subjektu údajů.

4.2 Osobní údaje se uchovávají pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu jejich 
zpracování, včetně archivace.
4.4 K osobním údajům mají přístup osoby k tomu oprávněné zákonem nebo na základě zákona. Do jednotlivých dokumentů školy, které obsahují osobní údaje, mohou nahlížet
-   do osobního spisu zaměstnance vedoucí zaměstnanci, kteří jsou zaměstnanci nadřízeni. Právo
    nahlížet do osobního spisu má orgán inspekce práce, úřad práce, soud, státní zástupce,
    příslušný orgán Policie České republiky, Národní bezpečnostní úřad a zpravodajské služby.
    Zaměstnanec má právo nahlížet do osobního spisu, činit si z něho výpisky a pořizovat si
    stejnopisy dokladů v něm obsažených, a to na náklady zaměstnavatele (§ 312 zákoníku práce)
-   do údajů dítěte ve školní matrice pedagogičtí pracovníci školy (v rozsahu daném pedagogickou 
    funkcí),
-   do údajů o zdravotním stavu dítěte, zpráv o vyšetření ve školním poradenském zařízení,
    lékařských zpráv - vedoucí pedagogičtí pracovníci, třídní učitel,
-   do spisu, vedeném ve správním řízení účastníci správního řízení, vedoucí pedagogičtí pracovníci
    (ředitelka, zástupce ředitele), osoba, která je zmocněna s úředním spisem pracovat po dobu
    řízení.

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

5.1 Ke zpracování osobních údajů nad rozsah vyplývající ze zákonů (ze zákona vyplývá i oprávněný zájem, plnění právní povinnosti, plnění smlouvy, veřejný zájem) je nezbytný souhlas osoby, o jejíž osobní údaje se jedná. Souhlas musí být poučený, informovaný a konkrétní, nejlépe v písemné podobě. Souhlas se získává pro konkrétní údaje (určené např. druhově), na konkrétní dobu a pro konkrétní účel.

5.2 Souhlas se získává pro zpracování osobních údajů jen tehdy, pokud je jejich zpracování nezbytně nutné a právní předpisy jiný důvod pro toto zpracování nestanoví.

5.3 Souhlas se poskytuje podle účelu např. na celé období školní docházky na škole, školní rok, na dobu školy v přírodě apod. Udělený souhlas může být v souladu s právními předpisy odvolán.

6. Některé povinnosti školy, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními údaji.

6.1 Každý zaměstnanec školy je povinen počínat si tak, aby neohrozil ochranu osobních údajů zpracovaných školou.

6.2 Dále je každý zaměstnanec povinen

-   zamezit nahodilému a neoprávněnému přístupu k osobním údajům zaměstnanců, žáků,
    zákonných zástupců a dalších osob, které škola zpracovává, pokud zjistí porušení ochrany
    osobních údajů, neoprávněné použití osobních nebo jiné neoprávněné jednání související
    s ochranou osobních údajů, bezodkladně zabránit dalšímu neoprávněnému nakládání, zejména
    zajistit znepřístupnění, a ohlásit tuto skutečnost řediteli školy či jinému příslušnému
    zaměstnanci.
-   Zaměstnanec má povinnost se minimálně jedenkrát za rok účastnit školení informační
    bezpečnosti a v případě požadavku zaměstnavatele prokázat odborné problematiky GDPR
    formou výstupního testu. Osvědčení o absolvování tohoto školení je přiloženo k pracovní
    smlouvě jako doklad o odborné znalosti v této problematice.

6.3 Ředitelka školy je povinna

-   informovat zaměstnance o všech významných skutečnostech, postupech nebo událostech  
    souvisejících s nakládáním s osobními údaji ve škole, a to bez zbytečného odkladu
-   zajistit, aby zaměstnanci školy byli řádně  poučeni o právech a povinnostech při ochraně
    osobních údajů,
-   zajišťovat, aby zaměstnanci školy byli podle možností a potřeb školy vzdělávání nebo
    proškolování o ochraně osobních údajů
-   zajistit, aby škola byla schopna řádně doložit plnění povinností školy při ochraně osobních
    údajů, které vyplývají z právních předpisů.