Informace pro rodiče:

Z důvodu mimořádného opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID - 19 bude MŠ Štěpán do odvolání uzavřena.
Mějte se krásně a hlavně buďte zdraví.


Rodiče, pokud budete potřebovat potvrzení o uzavření školky, kontaktujte ředitelku školy - e mail, SMS, telefonicky. Domluvíme se na předání.
Držte se, veselte se, jak jen to jde a těšte se, že bude líp!


Zdravíme Vás ze školky. Každý týden budeme pro vás připravovat náměty pro domácí přípravu dětí. Pokud budete mít zájem, najdete je společně s pracovními listy na vaší e mailové adrese. Můžete si vybrat, co vás a vaše děti zaujme, nechte tomu volný průběh.
Přeji pěkný den a pevné nervy!


Průzkum zájmu rodičů o otevření MŠ Štěpán. Prosím, ozvěte se do 4.5.2020, zdali máte zájem o znovu otevření školky. Už se na Vás všichni těšíme!


 Mateřská škola Štěpán bude znovu otevřena v pondělí 11.5.2020


Informace o provozu MŠ Štěpán od 11.5.2020 

Provoz mateřské školy v období mimořádných opatření do konce šk. roku 2019/2020 v souladu s metodikou MŠMT ze dne 30.4.2020.

1.  Provoz mateřské školy 

Mateřská škola bude znovu otevřena od pondělí 11.5.2020.
Vše bude v běžném provozu.
Po otevření zaniká dle aktuální legislativy rodičům nárok na OČR.

2. Epidemiologická opatření

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID - 19 - tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky nebudou do mateřské školy přijaty. pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce doloží potvrzení lékaře.
Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID - 19 během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne. Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti nebo na zahradu MŠ a vezmou si roušky. Po návratu do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu.
Před prvním vstupem do mateřské školy, předloží zákonný zástupce čestné prohlášení - toto prohlášení najde www. MŠMT, může si jej předem připravit, vytisknout a vyplnit. V případě potřeby bude tiskopis prohlášení k dispozici v mateřské škole. Blíže o čestném prohlášení - viz. dál v textu v části 6. a 7.
jelikož jsme ve stavu mimořádných opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ.

3.  Příchod do mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatření - zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupu 2 metry.
Doprovázet dítě bude jen jedna osoba, doprovázející osoba se bude v prostorách mateřské školy pohybovat vždy v roušce a to vždy pouze po nezbytně nutnou dobu, prostory MŠ vždy ihned opustí.
Doprovázející se osoby budou dbát o to, aby před vchodem do MŠ nedocházelo ke shromažďování lidí, budou dodržovat odstupy nejméně 2 metry.
Doprovázející osoby budou vstupovat do MŠ maximálně po dvou dětech (rodinách), ostatní venku.
Po přezutí a převléknutí si dítě pod dohledem přítomné učitelky školy důkladně (20 - 30 minut) umyje ruce.
Děti a pedagogičtí pracovníci
mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
Děti budou mít sebou v šatně 1 roušku - pro případnou potřebu, v sáčku označeném jménem.
Do MŠ nebude nosit žádné hračky, ani na spaní.

4.  Hygienické opatření

Velikou část dne budou děti trávit venku.
Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové ručníky.
Prostory MŠ budou často větrány, nejméně za hodinu po dobu 5 minut.
Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.
Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně jednou denně bude prováděny dezinfekce toalet a umýváren.
Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů a předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla, zvonky).
 Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.

5.  Stravování

Stravování bude  probíhat v běžné podobě.
jídlo dětem budou servírovat pracovnice školy, které budou mít zakrytá ústa a nos a jednorázové rukavice.

6. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory

1. věk nad 65 let s přidruženými chorobami
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a vážné astmy bronchiale) s dlouhodobou   systémovou farmakologickou léčbou.
3.  Onemocnění srdce a /nebo velkých cév s dlouhodobou farmakologickou léčbou např. hypertenze4.
4.  Porucha imunitního systému např. a) imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.) b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a /nebo kostní dřeně.
5.  Těžká obezita (BMI 40kg na m2).
6.  Farmakologicky léčený diabetas mellitus.
7.  Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
8.  Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

7.  Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které
osobně naplňuje alespoň jeden bod (2 - 8) uvedený výše
nebo
pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli se o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, ve kterém čestně prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Po jakékoliv delší absenci dítěte zákonný zástupce předloží toto prohlášení.

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup do mateřské školy umožněn.

Tyto pravidla se v průběhu provozu mohou upravovat v závislosti na epidemiologů a doporučení MŠMT a MZ.


V době letních prázdnin bude mateřská škola Štěpán uzavřena od 7. 7. -  21.8.2020.
Přejeme krásné a pohodové prázdniny.


Mateřská škola bude otevřena od 24.8.2020 znovu otevřena. Přijďte, těšíme se na vás.


Rodiče, přijďte ve středu 23. září po 15 hodině na Zahradní party. Přemýšlejte, co nám dobrého připravíte na občerstvení. 


Od pondělí 5. října budeme pravidelně chodit cvičit do tělocvičny ZŠ Ohrada. Připravte prosím dětem do batůžku cvičební úbor. 


 Upozornění

v úterý 29. září bude z důvodu odstávky elektrického proudu mateřská škola uzavřena.
Děkujeme za pochopení.


Pozor změna! 

Do tělocvičny budeme chodit cvičit v úterý na druhou vyučovací hodinu tj. 8.55 - 9.40 hod.
Ze školky odcházíme v 8.25 hod. Přijďte včas!


Rodiče,
mateřská škola bude otevřena ve dnech 26. a 27.10. Ve středu máme státní svátek a ve čtvrtek 29.10. a pátek 30.10. jsou podzimní prázdniny, takže je školka uzavřena. 


 V pondělí 16.11.2020 si uděláme volno a prodloužíme si víkend. Nezapomeňte v úterý je svátek, tak až ve středu.


O vánocích bude školka uzavřena od 23.12.2020 do 3.1.2021.
Přejeme Vám klidné a pohodové vánoce a v novém roce 2021 hodně radosti, spokojenosti, pevné zdraví a klidnou mysl.


Moji milí, je to tady zase, kdy Vám musím oznámit, že na základě vládního opatření bude mateřská škola Štěpán od 1.března do 21.března 2021 UZAVŘENA.

Mějte se krásně a věřte, že bude líp!


Na základě vládního opatření se uzavření mateřské školy Štěpán prodlužuje na neurčito. O znovu otevření budete informováni.


9.4.2021

Vážení rodiče,

od pondělí 12.4.2021 se mateřská škola otevírá pro děti s povinnou předškolní docházkou. Děti budou testovány 2x týdně - v pondělí a ve čtvrtek.

Vstup do budovy pouze s respirátorem - dítě nemusí. dítě doprovází jen jeden zákonný zástupce nebo jim pověřená osoba.

Organizace testování dětí

 1. U hlavního vchodu zazvoňte na MŠ a čekejte s dítětem na příchod učitelky.
 2. Před vstupem do testovací místnosti - vedlejší vchod - použijte dezinfekci.
 3. Test trvá 15 min., proto si vytvořte časovou rezervu. Přijďte nejpozději do 8.30 hod., abyste nenarušovali výchovně vzdělávací program školy. Dbejte, prosím, na dochvilnost.
 4. Test dítěti provede zákonný zástupce nebo jím pověřena osoba, která musí mít písemný souhlas zákonného zástupce.
 5. Po skončení testování učitelka provede kontrolu, kterou zaznamená do formuláře dítěte a zákonný zástupce podepíše.
 6. Testovat se nemusí děti, které:
  -  doloží, že prodělali COVI - 19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní
  -  byly na testech v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hod.
 7. Pokud rodič nebude chtít své dítě testovat, nemůže se dítě účastnit na prezenčním vzdělávání a mateřská škola již není povinna distančně děti vzdělávat.
 8. Po ukončení negativního testu, rodič odvede dítě do šatny MŠ.