Informace pro rodiče:

Z důvodu mimořádného opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID - 19 bude MŠ Štěpán do odvolání uzavřena.
Mějte se krásně a hlavně buďte zdraví.


Rodiče, pokud budete potřebovat potvrzení o uzavření školky, kontaktujte ředitelku školy - e mail, SMS, telefonicky. Domluvíme se na předání.
Držte se, veselte se, jak jen to jde a těšte se, že bude líp!


Zdravíme Vás ze školky. Každý týden budeme pro vás připravovat náměty pro domácí přípravu dětí. Pokud budete mít zájem, najdete je společně s pracovními listy na vaší e mailové adrese. Můžete si vybrat, co vás a vaše děti zaujme, nechte tomu volný průběh.
Přeji pěkný den a pevné nervy!


Průzkum zájmu rodičů o otevření MŠ Štěpán. Prosím, ozvěte se do 4.5.2020, zdali máte zájem o znovu otevření školky. Už se na Vás všichni těšíme!


 Mateřská škola Štěpán bude znovu otevřena v pondělí 11.5.2020


Informace o provozu MŠ Štěpán od 11.5.2020 

Provoz mateřské školy v období mimořádných opatření do konce šk. roku 2019/2020 v souladu s metodikou MŠMT ze dne 30.4.2020.

1.  Provoz mateřské školy 

Mateřská škola bude znovu otevřena od pondělí 11.5.2020.
Vše bude v běžném provozu.
Po otevření zaniká dle aktuální legislativy rodičům nárok na OČR.

2. Epidemiologická opatření

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID - 19 - tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky nebudou do mateřské školy přijaty. pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce doloží potvrzení lékaře.
Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID - 19 během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne. Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti nebo na zahradu MŠ a vezmou si roušky. Po návratu do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu.
Před prvním vstupem do mateřské školy, předloží zákonný zástupce čestné prohlášení - toto prohlášení najde www. MŠMT, může si jej předem připravit, vytisknout a vyplnit. V případě potřeby bude tiskopis prohlášení k dispozici v mateřské škole. Blíže o čestném prohlášení - viz. dál v textu v části 6. a 7.
jelikož jsme ve stavu mimořádných opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ.

3.  Příchod do mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatření - zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupu 2 metry.
Doprovázet dítě bude jen jedna osoba, doprovázející osoba se bude v prostorách mateřské školy pohybovat vždy v roušce a to vždy pouze po nezbytně nutnou dobu, prostory MŠ vždy ihned opustí.
Doprovázející se osoby budou dbát o to, aby před vchodem do MŠ nedocházelo ke shromažďování lidí, budou dodržovat odstupy nejméně 2 metry.
Doprovázející osoby budou vstupovat do MŠ maximálně po dvou dětech (rodinách), ostatní venku.
Po přezutí a převléknutí si dítě pod dohledem přítomné učitelky školy důkladně (20 - 30 minut) umyje ruce.
Děti a pedagogičtí pracovníci
mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
Děti budou mít sebou v šatně 1 roušku - pro případnou potřebu, v sáčku označeném jménem.
Do MŠ nebude nosit žádné hračky, ani na spaní.

4.  Hygienické opatření

Velikou část dne budou děti trávit venku.
Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové ručníky.
Prostory MŠ budou často větrány, nejméně za hodinu po dobu 5 minut.
Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.
Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně jednou denně bude prováděny dezinfekce toalet a umýváren.
Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů a předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla, zvonky).
 Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.

5.  Stravování

Stravování bude  probíhat v běžné podobě.
jídlo dětem budou servírovat pracovnice školy, které budou mít zakrytá ústa a nos a jednorázové rukavice.

6. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory

1. věk nad 65 let s přidruženými chorobami
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a vážné astmy bronchiale) s dlouhodobou   systémovou farmakologickou léčbou.
3.  Onemocnění srdce a /nebo velkých cév s dlouhodobou farmakologickou léčbou např. hypertenze4.
4.  Porucha imunitního systému např. a) imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.) b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a /nebo kostní dřeně.
5.  Těžká obezita (BMI 40kg na m2).
6.  Farmakologicky léčený diabetas mellitus.
7.  Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
8.  Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

7.  Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které
osobně naplňuje alespoň jeden bod (2 - 8) uvedený výše
nebo
pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli se o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, ve kterém čestně prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Po jakékoliv delší absenci dítěte zákonný zástupce předloží toto prohlášení.

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup do mateřské školy umožněn.

Tyto pravidla se v průběhu provozu mohou upravovat v závislosti na epidemiologů a doporučení MŠMT a MZ.